Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających jej stronę internetową.
Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.
Jeżeli na stronie internetowej  VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

Dane osobowe Co do zasady przeglądanie, korzystanie z zasobów strony internetowej  VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

Zbieranie danych osobowych VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach.  VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila będzie traktował Państwa dane osobowe w sposób zgodny z tymi celami dla jakich zostały one zgromadzone.
Zbierając dane osobowe,  VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.
VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.
Wykorzystanie danych osobowych
VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów do jakich dane są zbierane.  VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do innych celów.

Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.
VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Okres przechowywania VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu Możecie Państwo zwrócić się do  VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu  VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila (tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez  VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila przetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu), a także możecie Państwo modyfikować, prostować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila.
Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Osoby nieletnie Strona internetowa VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Bezpieczeństwo danych VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.
VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Międzynarodowy transfer danych osobowych VIGGA Zakład Wielobranżowy Witkowska – Gałązka Kamila jest podmiotem, który nie przekazuje danych osobowych do innych państw.